InterMapes

autores (intermedi)

L'InterMapa (també conegut a altres wikis com a InterWiki) és un sistema per a definir enllaços entre llocs WikiWikiWeb, desenvolupat per primer cop per UseMod i `Meatball (vegeu UseMod:InterWiki i Meatball:InterWiki). El mètode consisteix en usar una paraula que es tradueix per un camí prèviament definit. Els enllaços InterMapa tenen la forma PrefixeMapa:CamiALaPagina, on PrefixeMapa es converteix en un URL parcial d'acord amb la informació dels fitxers intermap.txt i localmap.txt.

El fitxer intermap.txt distribuït amb PmWiki (al directori scripts/) inclou les següents entrades InterMapa:

 PmWiki:   http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/ 
 Cookbook:  http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/ 
 Wiki:    http://www.c2.com/cgi/wiki? 
 UseMod:   http://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl? 
 Meatball:  http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl? 
 Wikipedia: http://www.wikipedia.com/wiki/ 
 PITS:    http://www.pmwiki.org/PITS/ 
 PmL10n:   http://www.pmwiki.org/wiki/Localization/
 Path:

Site.InterMap inclou les següents entrades:

Així doncs, "PmWiki:Variables" esdevé "http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/" + "Variables," un enllaç a la pàgina PmWiki.Variables del lloc web oficial de PmWiki, Wiki:FrontPage és un enllaç a la portada del primer WikiWikiWeb, i Wikipedia:Stonehenge ens condueix a l'article de la Wikipedia sobre els famosos megàlits d'Anglaterra.

Igual que amb els altres enllaços, podeu usar la sintaxi de claudàtors dobles per aconseguir canviar el text de l'enllaç:

* [[Meatball:StartingPoints | punts inicials]] a Meatball
* [[punts inicials -> Meatball:StartingPoints]] a Meatball

Si voleu enllaçar a l'intermapa sense afegir-hi res (p.ex. http://www.wikipedia.com/wiki/ per a la Wikipedia), aleshores feu [[Wikipedia:. | Portada de la Wikipedia]], obtenint: Portada de la Wikipedia. Fixeu-vos en el . (punt) després de la referència Mapa:.

L'InterMapa especial Path: es pot usar per a crear "urls relatius" als enllaços.

El conjunt actual d'enllaços InterMapa de qualsevol lloc, el defineix l'administrador/a mitjançant la pàgina Site.InterMap i el fitxer local/localmap.txt; per a més detalls, vegeu CustomInterMaps?.Traducció de PmWiki.InterMap - Pàgina original a PmWikiCa.InterMap - Retroenllaços