Mẹo hiệu chỉnh

Bộ trang này là một WikiWikiWeb? -- một hệ thống tạo loại cộng tác cho phép nhiều người khác hiệu chỉnh cùng một bộ trang thông qua Mạng.

Để hiệu chỉnh một trang nào đó thì bạn chỉ đơn giản hãy nhắp vào liên kết Sửa đổi trang trong đầu hay chân trang ấy, rồi sửa đổi đoạn ấy bằng bất cứ cách nào bạn muốn. Cũng có thể hiệu chỉnh ngay cả trang do người khác tạo -- quyền này là một phần Bản chất Wiki?.

Quy tắc hiệu chỉnh trang một cách cơ bản là khá đơn giản: hãy bắt đầu mỗi dòng tại cạnh, không chèn dấu cách trước, và chèn một dòng trắng giữa hai đoạn văn. Có một số thêm cho danh sách và văn bản đặc biệt khác, nếu bạn muốn tạo chúng. Có thể hiệu chỉnh nếu bạn muốn thử ra phương pháp nào khi không làm ảnh hưởng đến trang đã có trong bộ này.

Để tạo liên kết đến trang khác thì hãy kết hợp nhiều từ bắt đầu với chữ hoa, để tạo một tên trang WikiWord. Hành động này tự động tạo một siêu liên kết. Bạn có thể tạo tên của Chủ đề mới?, kể cả bạn chưa biết nói gì về nó: có lẽ người khác sẽ viết trang ấy lần sau.

Để tạo một liên kết nội bộ bằng chữ Việt ngữ hãy sử dụng cấu trúc này:

hai ngoặc vu mở--TenNhom--dấu chấm--TenTrang--ký hiệu ống dẫn (|)--Tên Trang bằng Việt ngữ--hai ngoặc vu đóng

Tên của trang ấy vẫn còn sẽ là TenTrang, nhưng mà ít nhất liên kết sẽ đúng.

Sau khi Lưu trang thì có lẽ sẽ cần phải nhắp vào cái nút Reload (Tải lại) để làm cho trình duyệt làm tươi trang ấy. Làm như thế sẽ cho phép bạn xem các thay đổi mới tạo. Có thể nhắp vào dấu hỏi có xem sau mỗi WikiWord? (Từ Wiki) mới, để hiệu chỉnh trang mới ấy.

Tên đầy đủ của mỗi trang là TenNhom.TenTrang, v.d. PmWikiVi.HộpThửRa (Hộp thử ra bằng Việt ngữ). Để hiển thị tên của một trang trong nhóm hiện có, hãy viết TênTrang của nó. Còn để hiển thị tên của trang trong nhóm khác, hãy viết tên đầy đủ của nó.

Nếu bạn muốn viết một trang không có tên định dạng WikiWord (v.d. chỉ một từ) thì có thể sử dụng [[cặp ngoặc vu]] để tạo liên kết.

0Chưa chắc về cách tốt nhất tổ chức một bộ trang wiki? Hướng dẫn thì diễn tả các tùy chọn ấy.

Chưa chắc về cách đúng viết trang wiki? Hướng dẫn diễn tả các quy ước viết wiki. ======= Để hiệu chỉnh một trang nào đó thì bạn chỉ đơn giản hãy nhắp vào liên kết Edit Page (Hiệu chỉnh trang này) trong đầu hay chân trang ấy, rồi sửa đổi đoạn ấy bằng bất cứ cách nào bạn muốn. Cũng có thể hiệu chỉnh ngay cả trang do người khác tạo -- quyền này là một phần Bản chất Wiki?.

Quy tắc hiệu chỉnh trang một cách cơ bản là khá đơn giản: hãy bắt đầu mỗi dòng tại cạnh, không chèn dấu cách trước, và chèn một dòng trắng giữa hai đoạn văn. Có một số Quy tắc định dạng văn bản? thêm cho danh sách và văn bản đặc biệt khác, nếu bạn muốn tạo chúng. Có thể hiệu chỉnh Hộp thử ra? nếu bạn muốn thử ra phương pháp nào khi không làm ảnh hưởng đến trang đã có trong bộ này.

Để tạo liên kết đến trang khác thì hãy kết hợp nhiều từ bắt đầu với chữ hoa, để tạo một tên trang WikiWord. Hành động này tự động tạo một siêu liên kết. Bạn có thể tạo tên của Chủ đề mới?, kể cả bạn chưa biết nói gì về nó: có lẽ người khác sẽ viết trang ấy lần sau.

Để tạo một liên kết nội bộ bằng chữ Việt ngữ hãy sử dụng cấu trúc này:

hai ngoặc vu mở--TenNhom--dấu chấm--TenTrang--ký hiệu ống dẫn (|)--Tên Trang bằng Việt ngữ--hai ngoặc vu đóng

Tên của trang ấy vẫn còn sẽ là TenTrang, nhưng mà ít nhất liên kết sẽ đúng.

Sau khi Save (Lưu) trang thì có lẽ sẽ cần phải nhắp vào cái nút Reload (Tải lại) để làm cho trình duyệt làm tươi trang ấy. Làm như thế sẽ cho phép bạn xem các thay đổi mới tạo. Có thể nhắp vào dấu hỏi có xem sau mỗi WikiWord? (Từ Wiki) mới, để hiệu chỉnh trang mới ấy.

Tên đầy đủ của mỗi trang là TenNhom.TenTrang, v.d. Vietnamese.HomePage? (Trang chủ bằng Việt ngữ). Để hiển thị tên của một trang trong nhóm hiện có, hãy viết TenTrang của nó. Còn để hiển thị tên của trang trong nhóm khác, hãy viết tên đầy đủ của nó.

Nếu bạn muốn viết một trang không có tên định dạng WikiWord (v.d. chỉ một từ) thì có thể sử dụng [[cặp ngoặc vu]] để tạo liên kết.

Chưa chắc về cách tốt nhất tổ chức một bộ trang wiki? Hướng dẫn Cấu trúc Wiki? thì diễn tả các tùy chọn ấy.

Chưa chắc về cách đúng viết trang wiki? Hướng dẫn Kiểu dạng tốt? diễn tả các quy ước viết wiki.