RTL


This page has right to left text.

این صفحه جهت تست پشتیبانی Right To Left برای PMWiki ایجاد شده است. در صورتی که نظری دارید بنویسید.

 0: 00.00 00.00 config start
 1: 00.01 00.01 config end
 2: 00.20 00.20 MarkupToHTML begin
 3: 00.21 00.21 MarkupToHTML end
 4: 00.22 00.21 MarkupToHTML begin
 5: 00.22 00.22 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls begin
 6: 00.23 00.22 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls end
 7: 00.23 00.22 MarkupToHTML end
 8: 00.23 00.22 MarkupToHTML begin
 9: 00.24 00.23 MarkupToHTML end
10: 00.24 00.23 now
Peak memory: 3,505,744 bytes