Транслит - Документация

Автор: Петко Йотов / Author: Petko Yotov 5ko [snail] 5ko [period] fr

1. Включване на библиотеката

Добавя се <script ...> в шаблона (HTML template) на сайта, преди затварящия маркер </head>:

<head>
 <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' />
 ...
 <script src="/path/to/translit.utf8.js"></script>
</head>

Сайтът трябва да е с UTF-8 кодиране. Ако не е, трябва заглавките на сървъра (response headers) да укажат, че translit.utf8.js е с UTF-8 кодиране. Примерно в Apache .htaccess:

<Files "translit.utf8.js">
 AddCharset UTF-8 .js
</Files>

Резюме на функционалността (пищов, cheatsheet)

Видове данникъм кирилицакъм латиница
Формуляр - автоматично1,3,4
<input data-translit="tocyr"> (или)
<input class="translit-tocyr">
<input data-translit="tolat"> (или)
<input class="translit-tolat">
Низ (String "...") var cyrString = latString.toCyr(); var latString = cyrString.toLat();
Масив (Array [...])2var cyrArray = latArray.toCyr();var latArray = cyrArray.toLat();
Обект (Object {...})2var cyrObject = latObject.toCyr();var latObject = cyrObject.toLat();
Елемент от формуляр3,4elem.toCyr();elem.toLat();
Списък възли (NodeList)3,4myNodeList.toCyr();myNodeList.toLat();
Селектор за полета4,5"#myForm input".toCyr(true);"input,textarea".toLat(true);

1. Веднъж инсталирано, си превежда автоматично, няма нужда от допълнителен код. 2. Само стойностите, също рекурсивни/смесени. 3. Само INPUT, TEXTAREA и само стойностите (.value), други не се пипат. 4. Добавя атрибут "title" с оригиналния текст. 5. Извиква querySelectorAll().

Забележка: Транслитерацията от латиница не различава между някои букви като "А" и "Ъ" или римски цифри, а от кирилица на чуждестранни имена може да не съвпада с името в оригинал. Резултатите непременно трябва да се проверят от потребител и коригират, ако е нужно.

2. Автоматична транлитерация

На полета от формуляр за транслитериране им се довавят атрибути "class" или "data-translit":

За превод към кирилица:

 • data-translit="tocyr" или
 • class="translit-tocyr"

За превод към латиница:

 • data-translit="tolat" или
 • class="translit-tolat"
Това ще се преведе на латиница: 
  <input name="t1" data-translit="tolat" value="Текст с кирилица"/>  <br/>

Това ще се преведе на кирилица: 
  <textarea name="a1" data-translit="tocyr">Tekst s latinitsa</textarea>

3. Ръчна транлитерация - елементи от формуляр

Ако трябва потребителят да преведе полета с натискане на бутон, може да се направи следното:

 <input type="button" value="Транслитериране" id="translit_btn" />

 <script> // Това може да е и в отделен файл
  document.getElementById('translit_btn').addEventListener('click', function(e){

   // пример: елементи със селектор към кирилица
   '#name,#adres'.toCyr(true);

   // пример: елемент със селектор към латиница
   '#director'.toLat(true); 

   // пример: всички елементи INPUT, TEXTAREA от формуляр с id="myForm":
   '#myForm input, #myForm textarea'.toLat(true);

   // пример: елемент, ръчно
   var el = document.forms[0].streetname;
   el.toLat(); // към латиница
   // или: el.toCyr(); // към кирилица
  });
 </script>

4. Ръчна транлитерация - превод на низове, масиви и обекти

Ръчен превод на низ (String):

var a = "София, бул. Васил Левски";

var b = a.toLat(); // "Sofia, bul. Vasil Levski"

var c = b.toCyr(); // "София, бул. Васил Левски"

Ръчен превод на масив (Array), също рекурсивно:

var a = ["София", "Пловдив", "Варна", "Бургас"];

var b = a.toLat(); // [ "Sofia", "Plovdiv", "Varna", "Burgas" ]

var c = b.toCyr(); // ["София", "Пловдив", "Варна", "Бургас"];

Ръчен превод на обект (Object), също рекурсивно, само стойностите:

var a = {
 name: "Кауфланд София - Крива река",
 street: 'бул. "Генерал Едуард И. Тотлебен" 36',
 postcode: 1606,
 town: "София"
};

var b = a.toLat();
/* { 
  name: "Kaufland Sofia - Kriva reka", 
  street: "bul. \"General Eduard I. Totleben\" 36",
  postcode: 1606, 
  town: "Sofia"  
  }
*/

var c = b.toCyr();
/* { 
  name: "Кауфланд София - Крива река", 
  street: "бул. \"Генерал Едуард И. Тотлебен\" 36", 
  postcode: 1606,
  town: "София"  
  }
*/
0: 00.00 00.00 config start
1: 00.01 00.01 config end
2: 00.21 00.20 MarkupToHTML begin
3: 00.22 00.21 MarkupToHTML end
4: 00.23 00.22 MarkupToHTML begin
5: 00.23 00.22 MarkupToHTML end
6: 00.23 00.22 now
Peak memory: 3,041,096 bytes