Нови измени - Побарај:

PmWiki

pmwiki.org

PmWikiMk

PmWiki e WikiWikiWeb систем развиен од Patrick Michaud во PHP јазик.
PmWiki е дизајниран како алатка за подршка на едноставно уредување и издавање на колаборативни вебсајтови.

Овој сајт го користи верзија pmwiki-2.2.95. Софтверот е со слободен пристап под GNU General Public License (GPL) и може да се симнува од http://pmichaud.com/pub/pmwiki.

PmWiki - регистрирана марка Patrick R. Michaud.

Домашнaта страница PmWiki се наоѓа на pmwiki.org.

Зип (Zip) со потребните датотеки за подршка и превод на командидте на PmWiki може да се сними од: http://mathcasts.org/mtwiki/work/Mk/PmWikiMk.zip

Контакт -> mailto:emath [snail] emathforall [period] com?subject=PmWikiMk - особено ако има грешки во преводот или сакате и помошните датотеки да ги преведиме!

XLPage за превод на термините

PmWiki in other languages

Уредување - Историја - Печати - Нови измени - Побарај
Последни измени на 10.09.2011 11:33